Enter your keyword

post

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام وابسته به آستان قدس رضوی در سال 1392 با اخذ مجوزاز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیتهای بین المللی خود را آغاز کرد.

هدف از ایجاد بخش بین الملل دانشگاه ترویج فرهنگ رضوی در میان دانشجویان و جوانان سایر کشورها و ایجاد تعامل و توسعه مناسبات و همکاریهای علمی، پژوهشی در سطح بین الملل می باشد.

برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی یکی دیگر از برنامه های سالیانه بخش بین الملل این دانشگاه می باشد.

درحال حاضر دانشگاه امام رضا علیه السلام بیش از 500 دانشجوغیر ایرانی دارد که در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال آموزش وارتقاء سطح علمی خود می باشند.

دانشگاه امام رضا علیه السلام آماده پذیرش دانشجو در رشته های مختلف از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه و همسایه می باشد.

مقاطع تحصیلی