اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه سوره

دانشگاه سوره

شهریه

شهریه ارزی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه سوره

مصوبه: به استناد بند 13 ماده 13 وظایف و اختیارات هیات امنا در اساسنامه و ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی، برای هر نیمسال تحصیلی دانشگاه سوره مطرح و با جدول پرداختی پیشنهادی زیر

شهریه هر نیم سال (به یورو)

دوره

دانشکده هنر

دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

510

450

400

کارشناسی

710

650

600

کارشناسی ارشد

860

800

750

دکتری